Tutti i giochi mobile Nintendo saranno free to play